Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų teikimas Kauno miesto ir Kauno rajono neįgaliesiems

Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga yra nevyriausybinė neįgaliųjų organizacija, asociacija, kurią Įstatymas apibrėžia kaip ,,nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymo nepriklausomas savanoriškumo pagrindais įsteigtas visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra siekti politinės valdžios arba įgyvendinti vien tik religinius tikslus“. Asociacija siekia įgyvendinti Kauno miesto ir Kauno rajono gyventojams - žmonėms su fizine negalia (neįgaliesiems) – lygių galimybių su sveikaisiais visapusiško dalyvavimo visuomenės gyvenime principą, remdamasi Jungtinių Tautų organizacijos priimtais dokumentais, LR įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais neįgaliųjų asmenų teises ir laisves. Kauno krašto neįgaliųjų sąjungos (Kauno KNS) 2022 m. vykdytos stebėsenos duomenimis, apie 500 žmonių su fizine ir kompleksine negalia Kauno mieste ir Kauno rajone nebuvo įtraukti į jokią socialinę veiklą, nelankė dienos užimtumo centro, nedalyvavo jokiame pomėgių ar saviraiškos būrelyje, jiems sudėtinga buvo gauti ir individualią socialinę pagalbą, ieškoti ir gauti reikiamą informaciją, buvo sutrikdytos jiems reikalingos palydėjimo bei pavėžėjimo paslaugos, jiems trūko arba dėl negalių buvo pamiršti turėti socialiniai ir kasdieniniai savarankiško gyvenimo įgūdžiai. Socialinę atskirtį iš dalies pagilino įprasto, priimtino socialinio gyvenimo ritmo pasikeitimas dėl Covid-19 pandemijos 2020 - 2021-2022 m.  Daugelis neįgaliųjų pasigenda kokybiškos socialinės pagalbos, sprendžiant kasdienio gyvenimo problemas, atkuriant ir palaikant socialinius ryšius su aplinka, įgyjant naujų ir palaikant turimus darbinius įgūdžius, kurie prisidėtų prie neįgaliųjų savirealizacijos, pajamų gavimo ir savo gyvenimo kokybės gerinimo.

Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga mato savo misiją prisidėti prie neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimo, teikiant jiems socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas. Paslaugomis siekiama šių tikslų:
1.    Gerinti 80 Kauno miesto gyventojų su fizine ar kompleksine negalia ir 40 Kauno rajono gyventojų su fizine ar kompleksine negalia socialinę integraciją į visuomenę;
2.     skatinti ir plėsti Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių (asmens higienos, savitvarkos, kasdienio apsitarnavimo, naudojimosi buities prietaisais, buityje ir kasdienėje veikloje kylančių problemų sprendimo, sprendimų priėmimo, orientavimosi ar judėjimo  aplinkoje, naudojimosi techninės pagalbos ar kitomis technologinėmis priemonėmis) ugdymo ir (ar) atkūrimo bei mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymo, atkūrimo ir (ar) stiprinimo, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje paslaugas.

Įgalinti Kauno krašto neįgaliųjų sąjungą teikti 80 Kauno miesto gyventojų su fizine ar kompleksine negalia ir 40 Kauno rajono gyventojų su fizine ar kompleksine negalia reikalingas socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, pasirengimą darbo rinkai ir užtikrintų galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime.

Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje Paslaugų vykdymo pradžia, eiga ir rezultatai trumpomis žinutėmis ir iliustruojančiomis nuotraukomis bus talpinami socialiniame tinkle Facebook, Kauno krašto neįgaliųjų sąjungos profilyje, interneto svetainėje www.kaunoneigalieji.lt . Veiklų aprašymai ir veiklų vykdymo grafikas yra iškabinti Patalpose informaciniame stende. Organizacija Kauno mieste ir Kauno rajone veikia nuo 2000 metų, veikla yra matoma ir žinoma ne tik neįgaliesiems, bet ir vietos savivaldai, atsakingoms institucijoms bei bendruomenėms, tačiau siekiant pritraukti naujų klientų, paskleisti informaciją neįgaliųjų bendruomenei apie Organizacijos teikiamas Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas, kiekvienais metais planuojama parengti virtualų ir spausdintinį lankstinuką apie paslaugas, siekiamus rezultatus, atnaujintą kontaktinę informaciją.

80 Kauno miesto gyventojų su fizine ir/ar kompleksine negalia ir 40 Kauno rajono gyventojų su fizine ir/ar kompleksine negalia patirs socialinę integraciją į visuomenę, gaus kokybiškas Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas, jiems bus suteiktos socialinių ir kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei mokymosi, užimtumo ir darbinių įgūdžių ugdymo, atkūrimo ir stiprinimo, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ar įsidarbinti, ar išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje paslaugos. Neįgalieji bus įgalinti savarankiškai tvarkytis buityje ir viešajame gyvenime, išmoks savarankiškai rasti sprendimus nesudėtingais savarankiško gyvenimo klausimais. Įgis bendravimo gebėjimų, ryšio su aplinka atkūrimo, socialinio bendravimo ribų išplėtimo savo aplinkoje ir visuomenėje, problemų sprendimo įgūdžių, naujų technologinių ir praktinių žinių, kurias galės pritaikyti kasdieninėje savo veikloje arba profesinėje veikloje.

Kauno KNS teikiamų SRNBP gavėjais gali būti asmenys, faktiškai gyvenantys (deklaravę) savo gyvenamą vietą Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių teritorijose ir kuriems Savivaldybių administracijų Sprendimu yra nustatytas SRNBP poreikis.

Asmuo, savo noru nutraukiantis SRNBP jam teikimą, turi pateikti raštišką prašymą Kauno KNS pirmininkui nutraukti SRNBP teikimą. SRNBP nutraukiamos nuo prašymo gavimo dienos ir apie tai raštu yra informuojama vietos Savivaldybės administracija.

Vykdydama Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas Kauno krašto neįgaliųjų sąjungos vadovaujasi savo Įstatais, Vidaus Tvarkos taisyklėmis, Darbų Saugos ir Gaisrinio saugumo tvarkos taisyklėmis, Privatumo politikos nuostatomis, Transporto paslaugų teikimo taisyklėmis, Darbuotojų pareiginiais nuostatais, Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų teikimo Tvarkos aprašu, Individualiais veiklos planais bei
sutartimi su Kauno rajono savivaldybės administracija ,, Akredituotos Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos teikimo ir finansavimo sutartis“, 2023 m. sausio 12   d. Nr. S-35, Kaunas“, sutartimi su Kauno miesto savivaldybės administracija ,, Socialinės priežiūros paslaugų teikimo sutartis“, 2023 m. kovo mėn. 08 d.  Nr. SR-121, Kaunas“, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo Kodeksu, Civiliniu Kodeksu, ir pagrindiniais etiškos veiklos principais:
•    profesionalumas - mes siekiame kompetentingai atlikti darbą ir jaučiame atsakomybę už priimtus sprendimus;
•    paslaugumas – dirbdami stengiamės būti partneriais, esame geranoriški, mandagūs, operatyvūs;
•    tobulėjimas - nuolat mokomės ir tobulėjame, kad rastume naujų sprendimų ir juos taikytume savo veikloje;
•    skaidrumas - veikiame atvirai ir sąžiningai, pasitikime vieni kitais. ir skaidrios buhalterinės apskaitos tvarkymo principais.

Asmeninės pagalbos paslaugų teikimas Kauno rajono savivaldybėje

Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. 10 d. Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga, bendradarbiaudama su Kauno rajono savivaldybės administracija vykdo valstybės ir savivaldybės biudžetais finansuojamą Asmeninės pagalbos paslaugą asmenims, faktiškai gyvenantiems arba deklaravusiems savo gyvenamąja vieta Kauno rajono savivaldybę ir kuriems nustatytas neįgalumo/dalyvumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis ir už kurių asmeninės pagalbos organizavimą ir finansavimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atsakinga Savivaldybė, o Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga yra Paslaugos teikėjas ir vykdytojas.

2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis paslaugos buvo suteiktos 18 neįgaliųjų, paslaugas teikė 12 asistentų, bendras suteiktų paslaugų val. skaičius - 3116 val. Buvo teikiamos šios asmeninės pagalbos paslaugos: Savitarnos įgūdžiai, prausimasis ir maudymasis, kūno priežiūra, naudojimasis tualetu; rengimasis, viršutinių ir apatinių drabužių vilkimasis, batų avimasis, tinkamos aprangos pasirinkimas; pamaitinimas, stalo įrankių pakėlimas ir palaikymas maitinimosi procese; atsisėdimas, atsistojimas, rankų valdymas, persikėlimas, palydėjimas į ugdymo įstaigą, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą; kalbėjimasis, disponavimas finansiniais ištekliais, orientavimasis laike ir aplinkoje, savivoka bei dienos režimo laikymasis, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis. Paslaugos teikiamos kiekvieną darbo dieną ir šeštadieniais bei švenčių dienomis, jeigu jos pasitaiko vidury savaitės ar šeštadienį. Vidutiniškai per vieną savo darbo dieną asistentai suteikia 43 val. paslaugų savo klientams.

2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis paslaugos buvo teikiamos 25 neįgaliesiems, paslaugas teikė 16 asistentų, bendras suteiktų paslaugų val. skaičius -  20106  val., iš jų asmenims su fizine negalia - 17438 val., asmenims su intelekto negalia - 632 val., asmenims su regos negalia - 564 val., asmenims su psichikos negalia - 1112 val. ir asmenims su kompleksine negalia - 360 val. per metus. Buvo teikiamos šios asmeninės pagalbos paslaugos: Savitarnos įgūdžiai, prausimasis ir maudymasis, kūno priežiūra, naudojimasis tualetu; rengimasis, viršutinių ir apatinių drabužių vilkimasis, batų avimasis, tinkamos aprangos pasirinkimas; pamaitinimas, stalo įrankių pakėlimas ir palaikymas maitinimosi procese; atsisėdimas, atsistojimas, rankų valdymas, persikėlimas, palydėjimas į ugdymo įstaigą, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą; kalbėjimasis, disponavimas finansiniais ištekliais, orientavimasis laike ir aplinkoje, savivoka bei dienos režimo laikymasis, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis. Paslaugos teikiamos kiekvieną darbo dieną ir šeštadieniais bei švenčių dienomis pagal iš anksto suderintą grafiką, jeigu jos pasitaiko vidury savaitės ar šeštadienį. Vidutiniškai per vieną savo darbo dieną asistentai suteikia 84 val. paslaugų savo klientams.

Asmeninės pagalbos paslaugų teikimas vykdomas ir 2023 metais.

ES projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai“

  • Kauno rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriu Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga įgyvendina projektą „Kauno rajono bendruomeniniai šeimos namai“ ir nuo 2019 m. rugsėjo mėn. iki 2021 m. birželio mėn. teikia asmeninio asistento paslaugas.

  Asmeninio asistento paslaugos – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui iki 4 valandų per parą septynias dienas per savaitę teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas/mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

Asmeninis asistentas asmeniui gali teikti šias paslaugas (asmeninis asistentas neteikia paslaugų, susijusių su mokymo procesu):

  • asmeninis asistentas gali suteikti asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
  • asmeninis asistentas gali suteikti individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padės rengtis, maudytis ir kt.);
  • asmeninis asistentas gali lydėti asmenį į sveikatos priežiūros, užimtumo ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą;
  • organizuoti asmens maitinimą (pamaitins, pakels ir palaikys daiktus);
  • suteikti individualią pagalbą asmeniui, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, laiko suvokimas ir orientavimasis aplinkoje, dienos režimo laikymasis, savivoka, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).

Prioritetas teikiamas asmenims, kurie lanko švietimo įstaigą, dirba arba ieško darbo, laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje, nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje.

Asmeninis asistentas neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo funkcijų.

Prašymus galima teikti gyvenamosios vietos seniūnijoje arba Kauno rajono savivaldybės Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriuje, Savanorių pr. 371.

Daugiau informacijos tel. Nr. (8 652) 42620, (8 614) 05688 arba el. paštu kauno.kns@gmail.comagne.ceinoriute@krs.lt

Projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-08-0002 „Kauno rajono bendruomeniniai šeimos namai“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

TOP